Nagroda dla Miłosza Żebrowskiego

19 czerwca 2020 roku ogłoszono na stronie oczamimlodych.pl
WYNIKI KONKURSU Świat oczami młodych. W tym roku organizatorzy otrzymali niemal 800 prac z całej Polski.

Spośród nich Komisja wyłoniła 13 najlepszych do hasła Wolontariat. Zgodnie z regulaminem przyznane zostały 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień.

Wśród wyróżnionych prac widnieje praca Miłosza Żebrowskiego.

Do konkursu uczniowie przygotowywali się w ramach pracy zdalnej na lekcji plastyki. Prace przygotowali uczniowie z klasy piątej, szóstej i siódmej. Etap szkolny wygrały dwie prace – ze Szkoły Podstawowej w Atoniach – Mai Gwary z klasy szóstej i Miłosza Żebrowskiego z klasy piątej – powinni oni otrzymać dyplomy za udział do końca roku.

Natomiast nagrody i dyplomy za odniesiony sukces zostaną przekazane w terminie wrzesień-październik.

Zajęcia plastyczne były prowadzone przez p. Sylwię Larkiewicz

Serdecznie gratulujemy!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach

26 czerwca 2020 r. (piątek)

Klasa VIII godzina 9.30 – uroczystość na sali gimnastycznej.

Klasa VII godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 7.

Klasa VI godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 8.

Klasa V godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 3.

Klasa III godzina 10.30 – uroczystość na sali gimnastycznej.

Klasa II godzina 10.30 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 3.

Klasa I godzina 11.00 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 1.

Oddział Przedszkolny godzina 11.30 – spotkanie z wychowawcą na sali gimnastycznej.

Punkt Przedszkolny godzina 12.00 – spotkanie z wychowawcą na sali gimnastycznej.

Uwaga:

  • Na teren szkoły mogą wejść tylko rodzice uczniów klas: III i VIII oraz Oddziału Przedszkolnego, Punktu Przedszkolnego (uroczystość na sali gimnastycznej) po zachowaniu procedur bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem  Covid – 19 obowiązujących na terenie szkoły.
  • Wszyscy uczniowie na terenie szkoły pozostają pod opieką wychowawców.
  • Wszystkie osoby po wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie odległości 1,5 m.
  • Świadectwo  szkolne można będzie odebrać indywidualnie po uroczystości w piątek w godzinach od 13.00 do 16.00 w sekretariacie szkoły.

Agnieszka Żebrowska

Dyrektor Szkoły

Wytyczne dla ósmoklasistów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas egzaminów w dniach 16 –18 czerwca 2020 r.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Na terenie szkoły będą mogli przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5.Zdający uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8:30.

6. Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować ręce -przy wejściu będę udostępnione płyny do dezynfekcji.

7. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły będą miały mierzoną temperaturę.

8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

-podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

-wychodzi do toalety;

-kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

15. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Drodzy Uczniowie z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam dużo zdrowia, spełnienia marzeń, sukcesów w szkole, rozwijania swoich pasji, beztroskiej zabawy oraz uśmiechu na co dzień.

Jak mawiał nasz patron Janusz Korczak „Gdy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”.

Bez Was szkoła jest tylko pustym i smutnym budynkiem. Brakuje nam waszego uśmiechu, radości i energii, którą od Was dostajemy, którą możemy się dzielić.

Tęsknimy za Wami i mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się w szkole, a nie tylko w świecie wirtualnym.

Uczniom klasy VIII życzymy powodzenia na egzaminie i dostania się do wymarzonych szkół.

Drodzy Uczniowie wracajcie do nas zdrowi i radośni. W szkole czeka na Was słodka niespodzianka, zapraszamy po odbiór od poniedziałku 1 czerwca.

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Planowane zmiany w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywrócone zastają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.

Od 25 maja br. będzie możliwość rozpoczęcia konsultacji szkolnych dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

Informacja dla Rodziców/ Prawnych opiekunów mających dzieci w przedszkolu.

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. W pierwszej kolejności mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodziców, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola od 6 maja 2020r. proszę o przesłanie w formie elektronicznej lub osobiste dostarczenie, do 4 maja do godz. 16.00 oświadczenia o:

  1. zatrudnieniu i rodzaju wykonywanej pracy;
  2. informacji czy domownicy nie przebywają na kwarantannie;
  3. deklarowanych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

Pobierz oświadczenie !

Powyższe oświadczenie powinno być podpisane przez obojga Rodziców/Prawnych opiekunów.

Agnieszka Żebrowska

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie oraz o przekazanie informacji nauczycielom i pracownikom Państwa placówki. Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

Dziękuję Państwu za wspieranie uczniów i nauczycieli oraz wszelkie wysiłki wkładane w organizację kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunkuDariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

W załącznikach znajdują się stosowne dokumenty

Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_-_COViD-19_art_30b_24_04.pdf

Uzasadnienie_do_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_____COViD-19_art_30b_24_04.pdf2020_04_24_

Ksztalcenie_na_odleglosc_przedluzone_do_24_maja.docx2020_04_24_

Harmonogram_egzaminow_komunikat_MEN.docx

Informacja o przedłużeniu przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty

Szanowni Państwo,

do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W nowych regulacjach określone zostały również zasady prowadzenia nauczania na odległość i została stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Organizując kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor określa też formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Stosowne pliki w załączniku.


Kuratorium Oświaty w  Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r.
Uzasadnienie -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r.