Miesięczne archiwum: Czerwiec 2020

Nagroda dla Miłosza Żebrowskiego

19 czerwca 2020 roku ogłoszono na stronie oczamimlodych.pl
WYNIKI KONKURSU Świat oczami młodych. W tym roku organizatorzy otrzymali niemal 800 prac z całej Polski.

Spośród nich Komisja wyłoniła 13 najlepszych do hasła Wolontariat. Zgodnie z regulaminem przyznane zostały 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień.

Wśród wyróżnionych prac widnieje praca Miłosza Żebrowskiego.

Do konkursu uczniowie przygotowywali się w ramach pracy zdalnej na lekcji plastyki. Prace przygotowali uczniowie z klasy piątej, szóstej i siódmej. Etap szkolny wygrały dwie prace – ze Szkoły Podstawowej w Atoniach – Mai Gwary z klasy szóstej i Miłosza Żebrowskiego z klasy piątej – powinni oni otrzymać dyplomy za udział do końca roku.

Natomiast nagrody i dyplomy za odniesiony sukces zostaną przekazane w terminie wrzesień-październik.

Zajęcia plastyczne były prowadzone przez p. Sylwię Larkiewicz

Serdecznie gratulujemy!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach

26 czerwca 2020 r. (piątek)

Klasa VIII godzina 9.30 – uroczystość na sali gimnastycznej.

Klasa VII godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 7.

Klasa VI godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 8.

Klasa V godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 3.

Klasa III godzina 10.30 – uroczystość na sali gimnastycznej.

Klasa II godzina 10.30 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 3.

Klasa I godzina 11.00 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 1.

Oddział Przedszkolny godzina 11.30 – spotkanie z wychowawcą na sali gimnastycznej.

Punkt Przedszkolny godzina 12.00 – spotkanie z wychowawcą na sali gimnastycznej.

Uwaga:

  • Na teren szkoły mogą wejść tylko rodzice uczniów klas: III i VIII oraz Oddziału Przedszkolnego, Punktu Przedszkolnego (uroczystość na sali gimnastycznej) po zachowaniu procedur bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem  Covid – 19 obowiązujących na terenie szkoły.
  • Wszyscy uczniowie na terenie szkoły pozostają pod opieką wychowawców.
  • Wszystkie osoby po wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie odległości 1,5 m.
  • Świadectwo  szkolne można będzie odebrać indywidualnie po uroczystości w piątek w godzinach od 13.00 do 16.00 w sekretariacie szkoły.

Agnieszka Żebrowska

Dyrektor Szkoły

Wytyczne dla ósmoklasistów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas egzaminów w dniach 16 –18 czerwca 2020 r.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Na terenie szkoły będą mogli przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5.Zdający uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8:30.

6. Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować ręce -przy wejściu będę udostępnione płyny do dezynfekcji.

7. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły będą miały mierzoną temperaturę.

8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

-podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

-wychodzi do toalety;

-kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

15. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.