sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Wytyczne dla ósmoklasistów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas egzaminów w dniach 16 –18 czerwca 2020 r.

Wytyczne dla ósmoklasistów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas egzaminów w dniach 16 –18 czerwca 2020 r.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Na terenie szkoły będą mogli przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5.Zdający uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8:30.

6. Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować ręce -przy wejściu będę udostępnione płyny do dezynfekcji.

7. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły będą miały mierzoną temperaturę.

8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

-podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

-wychodzi do toalety;

-kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

15. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.