spantonie@interia.pl

+48 (29) 764 88 14

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych

Od dnia 1 marca 2021r. prowadzona będzie rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych których organem prowadzącym jest gmina Olszewo Borki na rok szkolny 2021/2022. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.910 z późn. zm.

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny. Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Dziecko, które w roku szkolnym 2020/2021 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 28 lutego 2021 r.
 3. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl lub w siedzibie placówki oświatowej.
 4. Nabór prowadzi się zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Olszewo- Borki. Harmonogram czynności:
  • od 1 do 15 marca 2021 r. przyjmowanie wniosków,
  • 19 marca 2021 r. opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • od 22 do 30 marca 2021 r.złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata,
  • 31 marca 2021 r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
  • od 1 kwietnia 2021r. procedura odwoławcza.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki oświatowej.
 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.
 7. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji, w terminie 7 dni do dyrektora placówki.
 8. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
 9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2021 r.

Czytaj więcej
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Od dnia 1 marca 2021r. prowadzona będzie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych których organem prowadzącym jest gmina Olszewo Borki na rok szkolny 2021/2022. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, zamieszkałych w Gminie Olszewo-Borki.
 2. Rodzice dzieci kontynuujących zajęcia przedszkolne składają deklarację o kontynuacji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, bez konieczności udziału w rekrutacji.
 3. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl lub w siedzibie placówki oświatowej.
 4. Nabór prowadzi się zgodnie z zarządzeniem nr 7/2021 Wójta Gminy Olszewo- Borki. Harmonogram czynności:
  • od 1 do 15 marca 2021r. przyjmowanie wniosków,
  • 19 marca 2021r. opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • od 22 do 30 marca 2021r.złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata,
  • 31 marca 2021r opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
  • od 1 kwietnia 2021r. procedura odwoławcza.
 5. Rodzice kandydatów składają do właściwego sekretariatu wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez kandydata określonymi w Uchwale Rady Gminy.
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki oświatowej.
 7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.
 8. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji, w terminie 7 dni do dyrektora placówki.
 9. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
 10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2021 r.

Czytaj więcej