sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Od dnia 1 marca 2023r. prowadzona będzie rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Olszewo – Borki na rok szkolny 2023/2024

(Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz.1148tj)
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny. Do klas I przyjmowane są:
· dzieci 7 letnie– objęte obowiązkiem szkolnym,
· dzieci 6 letnie – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Dziecko, które roku szkolnym 2022/2023 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie, której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 28 lutego 2023 r.

3. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl lub w siedzibie placówki oświatowej.

4. Nabór prowadzi się zgodnie z zarządzeniem nr 11/2023 Wójta Gminy Olszewo- Borki.
Harmonogram czynności:
• od 1 do 14 marca 2023r. przyjmowanie wniosków,
• 17 marca 2023r. opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
• od 20 do 28 marca 2023r.złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata,
• 31 marca 2023r opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
• od 1 kwietnia 2023r. procedura odwoławcza.

5. Rodzice kandydatów składają do właściwego sekretariatu wypełniony wniosek wraz
z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez kandydata
określonymi w Uchwale Rady Gminy.

6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
placówki oświatowej.

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji
o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.

8. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji,
w terminie 7 dni do dyrektora placówki.

9. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do
końca sierpnia 2023 r.

WNIOSEK DO POBRANIA:  Wniosek klasa I