Kategoria: Aktualności

Aktualizacja strony!

Posted on 22 maja, 2020 in Aktualności

W ciągu najbliższych dni będą się odbywały prace aktualizacyjne naszej strony internetowej. W tym czasie niektóre zakładki strony moga nie funkcjonowac poprawnie. Prosimy o wyrozumiałość.

Planowane zmiany w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Posted on 14 maja, 2020 in Aktualności

Od 25 maja br. przywrócone zastają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.

Od 25 maja br. będzie możliwość rozpoczęcia konsultacji szkolnych dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

Informacja dla Rodziców/ Prawnych opiekunów mających dzieci w przedszkolu.

Posted on 30 kwietnia, 2020 in Aktualności

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. W pierwszej kolejności mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodziców, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola od 6 maja 2020r. proszę o przesłanie w formie elektronicznej lub osobiste dostarczenie, do 4 maja do godz. 16.00 oświadczenia o:

  1. zatrudnieniu i rodzaju wykonywanej pracy;
  2. informacji czy domownicy nie przebywają na kwarantannie;
  3. deklarowanych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

Pobierz oświadczenie !

Powyższe oświadczenie powinno być podpisane przez obojga Rodziców/Prawnych opiekunów.

Agnieszka Żebrowska

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

Posted on 29 kwietnia, 2020 in Aktualności

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie oraz o przekazanie informacji nauczycielom i pracownikom Państwa placówki. Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

Dziękuję Państwu za wspieranie uczniów i nauczycieli oraz wszelkie wysiłki wkładane w organizację kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunkuDariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

W załącznikach znajdują się stosowne dokumenty

Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_-_COViD-19_art_30b_24_04.pdf

Uzasadnienie_do_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_____COViD-19_art_30b_24_04.pdf2020_04_24_

Ksztalcenie_na_odleglosc_przedluzone_do_24_maja.docx2020_04_24_

Harmonogram_egzaminow_komunikat_MEN.docx

Informacja o przedłużeniu przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty

Posted on 14 kwietnia, 2020 in Aktualności

Szanowni Państwo,

do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W nowych regulacjach określone zostały również zasady prowadzenia nauczania na odległość i została stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Organizując kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor określa też formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Stosowne pliki w załączniku.


Kuratorium Oświaty w  Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r.
Uzasadnienie -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r.

Życzenia świąteczne

Posted on 9 kwietnia, 2020 in Aktualności

          Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju oraz wesołego Alleluja życzą:

Dyrektor 

i Rada Pedagogiczna  

Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Antoniach

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Posted on 8 kwietnia, 2020 in Aktualności

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”

Pamiętając o ochronie danych osobowych To materiał, który wesprze dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów i rodziców w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi do zdalnej nauki. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem!

Pamiętając o ochronie danych osobowych.

Poradnik_UODO_Ochrona_danych_osobowych_a_zdalne_nauczanie.

Dobre_praktyki_zasady_bezpieczenstwa_UODO_%281%29

Wiosenna przerwa świąteczna

Posted on 4 kwietnia, 2020 in Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.