sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 14

Deklaracja dostępności

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Antoniach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp-antonie.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     o filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

     o zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników dostępnych cyfrowo o zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

     o mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

     o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 23.03.2021r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Bieńkowska

mail:spantonie@interia.pl

telefon: 29 764 88 14

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś  ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez  odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane  osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba  żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla  niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu           7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje  o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od  dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować  alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia  dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana  dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu  wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

  DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.    Szkoła posiada jeden budynek piętrowy, na każdym poziomie znajduje się korytarz, w budynku brak jest windy, do budynku prowadzą trzy wejścia

1)    Wejście główne – należy pokonać dwa schody

2)    Wejście drugie ewakuacyjne – należy pokonać dwa schody

3)    Wejście trzecie bezpośrednie do sali gimnastycznej jest podjazd dla niepełnosprawnych.

Przejście z sali gimnastycznej do budynku szkoły nie zapewnia swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2.    Na parterze przy wejściu głównym widnieje tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

3.    Gabinet dyrektora i sekretariat znajdują się na piętrze budynku.

4.    Wjazd na plac szkolny ulicy Mazurskiej i główny od ulicy Szkolnej.

5.    Na terenie szkoły są miejsca parkingowe – brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

6.    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

7.    W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

8.    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9.     W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.