sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

REKRUTACJA DO PRZEDSZOKLA

Od dnia 1 marca 2023r. prowadzona będzie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest gmina Olszewo – Borki na rok szkolny 2023/2024

(Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 tj)

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, zamieszkałych w Gminie Olszewo-Borki.

2. Rodzice dzieci kontynuujących zajęcia przedszkolne składają deklarację o kontynuacji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, bez konieczności udziału w rekrutacji.

3. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl lub w siedzibie placówki oświatowej.

4. Nabór prowadzi się zgodnie z zarządzeniem nr 10/2023 Wójta Gminy Olszewo- Borki. Harmonogram czynności:
• Od21 lutego do 28 lutego złożenie potwierdzenia o kontynuacji
• od 1 do 14 marca 2023r. przyjmowanie wniosków,
• 17 marca 2023r. opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
• od 20 do 28 marca 2023r.złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata,
• 31 marca 2023r opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
• od 1 kwietnia 2023r. procedura odwoławcza.

5. Rodzice kandydatów składają do właściwego sekretariatu wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez kandydata określonymi w Uchwale Rady Gminy.

6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki oświatowej.

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.

8. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji, w terminie 7 dni do dyrektora placówki.

9. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2023 r.

WNIOSEK DO POBRANIA: Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego