sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Od dnia 1 marca 2022r. prowadzona będzie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest gmina Olszewo – Borki na rok szkolny 2022/2023

(Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1082 z późn.zm.)

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, zamieszkałych w Gminie Olszewo-Borki.
2. Rodzice dzieci kontynuujących zajęcia przedszkolne składają deklarację o kontynuacji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, bez konieczności udziału w rekrutacji.
3. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl lub w siedzibie placówki oświatowej.
4. Nabór prowadzi się zgodnie z zarządzeniem nr 9/2022 Wójta Gminy Olszewo- Borki.

Harmonogram czynności:

  • od 1 do 14 marca 2022r. przyjmowanie wniosków,
  •  18 marca 2022r. opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  •  od 21 do 28 marca 2022 r. złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata,
  • 31 marca 2022r opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
  • od 1 kwietnia 2022r. procedura odwoławcza.

5. Rodzice kandydatów składają do właściwego sekretariatu wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez kandydata określonymi w Uchwale Rady Gminy.
6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki oświatowej.
7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.
8. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji, w terminie 7 dni do dyrektora placówki.
9. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2022r.