sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja do klasy I

Od dnia 1 marca 2024r. prowadzona będzie rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Olszewo – Borki na rok szkolny 2024/2025

  (Na podstawie  art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1082 z późn. zm.)

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny. Do klas I przyjmowane są:
 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Dziecko, które w roku szkolnym 2023/2024 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 29 lutego 2024 r.
 2. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej olszewo-borki.pllub w siedzibie placówki oświatowej.
 3. Nabór prowadzi się zgodnie z zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Olszewo- Borki.

Harmonogram czynności:

 • od 1 do 14 marca 2024 r. przyjmowanie wniosków,
 • 18 marca 2024 r. opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 21 do 28 marca 2024 r. złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata,
 • 29 marca 2024 r opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 • od 1 kwietnia 2024r. procedura odwoławcza.
 1. Rodzice kandydatów składają do właściwego sekretariatu wypełniony wniosek wraz
  z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez kandydata określonymi w Uchwale Rady Gminy.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki oświatowej.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji
  o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.
 4. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji,
  w terminie 7 dni do dyrektora placówki.
 5. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2024 r.

Wniosek klasa I

Potwierdzenie woli

Klauzule i zgody

Oświadczenie religia