sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Od dnia 1 marca 2021r. prowadzona będzie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych których organem prowadzącym jest gmina Olszewo Borki na rok szkolny 2021/2022. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, zamieszkałych w Gminie Olszewo-Borki.
 2. Rodzice dzieci kontynuujących zajęcia przedszkolne składają deklarację o kontynuacji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, bez konieczności udziału w rekrutacji.
 3. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl lub w siedzibie placówki oświatowej.
 4. Nabór prowadzi się zgodnie z zarządzeniem nr 7/2021 Wójta Gminy Olszewo- Borki. Harmonogram czynności:
  • od 1 do 15 marca 2021r. przyjmowanie wniosków,
  • 19 marca 2021r. opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • od 22 do 30 marca 2021r.złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata,
  • 31 marca 2021r opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
  • od 1 kwietnia 2021r. procedura odwoławcza.
 5. Rodzice kandydatów składają do właściwego sekretariatu wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez kandydata określonymi w Uchwale Rady Gminy.
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki oświatowej.
 7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.
 8. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji, w terminie 7 dni do dyrektora placówki.
 9. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
 10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2021 r.